Contact Us

Department
Head
Phone
Administration Office
Yu Yucheng
3271163
Acquisitions
Tang Qun
3271156
Cataloging
Chen Aizhen
3271159-8006
Circulation
Huang Guangye
3271153
Periodicals
Chen Yuqiong
3271159-8017
Reading
Yang Guizhen
3239109
Foreign
Sun Yiling
3271152
Technical Support
Tang Xiaoxin
3235237
Consulting&Teaching
Chen Nengfu
3235236
Electronic Resources
Lu Weihua
3271159-8018